Yozgat Bozok Üniversitesi

GENEL SEKRETERLİK

Görev Tanımı

  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesinde yer alan yasal düzenlemeye göre Üniversitelerde Rektöre bağlı merkez yönetiminin başında Genel Sekreter bulunur. Genel Sekreter, Üniversite İdari Teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur

Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.
 • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu gündeminin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulunda Raportörlük yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
 • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
 • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek.
 • Rektörlüğün protokol,ziyaret ve tören işlerini düzenlemek
 • Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Rektör, Senato ve Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yapmak ve yaptırmak.
 • Basın ve Halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 

Görev Tanımı

 Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve koordineli şekilde çalışması ve tüm idari hizmetlerin doğru ve zamanında yürütülmesinde Genel Sekretere yardımcı olmak.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Rektör ve Genel Sekreterden aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca; Genel Sekreter görevinde bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreterliğe vekâlet etmek.
 • Genel Sekreterin yaptığı tüm iş ve işlemlerde kendisine yardımcı olmak.
 • Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 • Devredilen yetki sınırları içinde Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmekte Genel Sekretere yardımcı olmak.
 • Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde Rektör ve Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yapmak.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 
 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Sorumlu olduğu servis personeli tarafından hazırlanan yazı ve dosyaları içerik ve biçim yönünden incelemek, gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak.
 • Servisinde görevli personeli hizmete ilişkin işlemler konusunda bilgilendirmek.
 • Faaliyet alanı ile ilgili kendisine havale edilen veya istenen iş ve işler ile evrakların/yazıların gereğini eşgüdümlü olarak yapmak, cevap yazılarını hazırlamak(kurum içi-kurum dışı), paraflamak ilgili üst yönetici/yöneticilerin onayına/parafına sunmak,
 • Her türlü yazışmaları yapmak, gelen giden evrakların dosyalanmasını sağlamak.
 • Üniversite Senato, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu gündemini hazırlamak, toplantı öncesi hazırlıkları yapmak, toplantı bilgi SMS’ini üyelere göndermek.
 • Üniversite Senato, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu gündem dokümanlarını sisteme yüklemek.
 • Üniversite Senato, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu toplantı kararlarını yazmak.
 • Üniversite Senato, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu toplantıları sonrasında kararların ilgili birimlere dağıtılmasını takip etmek,
 • Üniversite Senato, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının Karar Defterine yapıştırılarak düzenli arşivlenmesini sağlamak,
 • Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı (KEP) İşlem Onay Yetkilisi olarak diğer KEP İşlem yetkililerini kontrol etmek, KEP sisteminin bakiyesini kontrol ederek KEP hesabına para yatırmak.
 • Kendisine verilen görevleri diğer personel ve sorumlu olduğu personel ile işbirliği içinde yürütmek,
 • Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
 • Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak,
 • Tüm iş ve işlemleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde yerine getirmek, sıralı amir silsilesini takip etmek,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yapılan yazışmaların gizliliğini korumak, 3. Kişilere bilgi vermemek,
 • Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Şef, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin telefon görüşmelerini ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye ait dosyaları tutmak ve arşivlemek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek, davetiye, tebrik kart gibi taleplerini hazırlamak, zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin görevden ayrılma, göreve başlama, izin vb. yazışmalarını takip etmek ve yolculuk konaklama için rezervasyonlarını yapmak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin ihtiyaç duyduğu araç gereç ve diğer ikram edilecek malzemeyi önceden tespit etmek ve teminini sağlamak.
 • Makam odasına ilgisiz ve uygun olmayan kişilerin girişini engellemek.
 • Makam odasının temizlik ve havalandırma işlerini yaptırmak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin yerinde olmadığı zamanlarda odasının kilitli tutulmasını sağlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye gelen misafirlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin ziyaretçilerini ve telefonla arayanları günlük olarak deftere kaydetmek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin tebrik mesajlarını hazırlamak ve dağıtımını sağlamak.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Her türlü yazışmaları yapmak, gelen giden evrakları dosyalamak.
 • Üniversite Senato, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu gündemini hazırlamak, kararları yazmak, dosyalamak.
 • Faaliyet raporlarını hazırlamak.
 • Faaliyet alanı ile ilgili kendisine havale edilen veya istenen iş ve işler ile evrakların/yazıların gereğini eşgüdümlü olarak yapmak, cevap yazılarını hazırlamak(kurum içi-kurum dışı), paraflamak ilgili üst yönetici/yöneticilerin onayına/parafına sunmak,
 • Kendisine verilen görevleri diğer personel ile işbirliği içinde yürütmek,
 • Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
 • Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak,
 • Akademik Personelin ve öğrencilerin araştırma ve uygulama izin talepleri ile ilgili olarak gerekli kurumlardan izin isteme yazılarının yazılması.
 • Akademik Personelin ve öğrencilerin araştırma ve uygulama izin talepleri kapsamında ilgili kurumlardan dönüşlerin kurum içerisinde ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak,
 • Rektörlük tarafından herhangi bir etkinlik kapsamında görevlendirilen akademik ve idari personelin görevlendirme olurlarını yazmak ve görevlendirilen personelin karşı kuruma bildirilmesini sağlamak,
 • Üniversitenin altı aylık bazda ve yıllık olarak “Kurum Brifingi”ni ve “Brifing Tabloları”nı hazırlamak,
 • KOP ile yürütülen çalışmalar için KOP Bölge Kalkınma İdaresiyle yazışmaları yapmak,
 • İlimizde yapılan genel sınavların “İl Sınav Koordinatör/Koordinatör Yardımcısına ait değişikliklerin ilgili Kurumlara bildirilmesini sağlamak,
 • Rektörlük ve Genel Sekreterlik Birimine bağlı Akademik ve İdari Personellerin izinlerinin (yıllık, mazeret, vefat, sağlık vb.) dosyalanmasını sağlamak,
 • Birim personelinin özlük işlemlerini yürütmek/takip etmek (göreve başlama/ayrılma, görevlendirme vb.),
 • Rektör Yardımcılarının gerektiğinde kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yapmak,
 • Kuruma gelen çeşitli duyuruları (kongre, sempozyum, seminer, çalıştay vb. etkinlikler) ilgili birimlere bildirmek,
 • Kuruma gelen günlü ve ivedi yazıların gereğini yaparak ilgili kuruma cevap vermek,
 • Üniversitemiz Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı’nın almış olduğu kararları Sağlık Bakanlığı vb. ilgili kurumlara göndermek,
 • Üniversitemiz Konut Tahsis Komisyonu’nun her türlü yazışmalarını yapmak, evraklarını dosyalamak ve saklamak,
 • Üniversitemiz Kamu Taşınmazları ve Tasarruf Komisyonu’nun her türlü yazışmalarını yapmak, evraklarını dosyalamak ve saklamak,
 • Tüm iş ve işlemleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde yerine getirmek, sıralı amir silsilesini takip etmek,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yapılan yazışmaların gizliliğini korumak, 3. Kişilere bilgi vermemek,
 • Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Bilgisayar işletmeni, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Her türlü yazışmaları yapmak, gelen giden evrakları dosyalamak.
 • Üniversite Senato, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu gündemini hazırlamak, toplantı öncesi hazırlıkları yapmak.
 • Üniversite Senato, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu gündem dokümanlarını sisteme yüklemek.
 • Üniversite Senato, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu toplantı kararlarını yazmak.
 • Üniversite Senato, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu toplantıları sonrasında evrakların ilgili birimlere dağıtılmasını takip etmek,
 • Üniversite Senato, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının Karar defterine yapıştırılarak düzenli arşivlenmesini sağlamak,
 • Faaliyet raporlarını hazırlamak.
 • Faaliyet alanı ile ilgili kendisine havale edilen veya istenen iş ve işler ile evrakların/yazıların gereğini eşgüdümlü olarak yapmak, cevap yazılarını hazırlamak(kurum içi-kurum dışı), paraflamak ilgili üst yönetici/yöneticilerin onayına/parafına sunmak,
 • Kendisine verilen görevleri diğer personel ile işbirliği içinde yürütmek,
 • Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
 • Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak,
 • Akademik Personelin ve öğrencilerin araştırma ve uygulama izin talepleri ile ilgili olarak gerekli kurumlardan izin isteme yazılarının yazılması.
 • Akademik Personelin ve öğrencilerin araştırma ve uygulama izin talepleri kapsamında ilgili kurumlardan dönüşlerin kurum içerisinde ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak,
 • Rektörlük tarafından herhangi bir etkinlik kapsamında görevlendirilen akademik ve idari personelin görevlendirme olurlarını yazmak ve görevlendirilen personelin karşı kuruma bildirilmesini sağlamak,
 • Üniversitenin altı aylık bazda ve yıllık olarak “Kurum Brifingi”ni ve “Brifing Tabloları”nı hazırlamak,
 • KOP ile yürütülen çalışmalar için KOP Bölge Kalkınma İdaresiyle yazışmaları yapmak,
 • İlimizde yapılan genel sınavların “İl Sınav Koordinatör/Koordinatör Yardımcısına ait değişikliklerin ilgili Kurumlara bildirilmesini sağlamak,
 • Rektörlük ve Genel Sekreterlik Birimine bağlı Akademik ve İdari Personellerin izinlerinin (yıllık, mazeret, vefat, sağlık vb.) dosyalanmasını sağlamak,
 • Birim personelinin özlük işlemlerini yürütmek/takip etmek (göreve başlama/ayrılma, görevlendirme vb.),
 • Rektör Yardımcılarının gerektiğinde kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yapmak,
 • Kuruma gelen çeşitli duyuruları (kongre, sempozyum, seminer, çalıştay vb. etkinlikler) ilgili birimlere bildirmek,
 • Kuruma gelen günlü ve ivedi yazıların gereğini yaparak ilgili kuruma cevap vermek,
 • Tüm iş ve işlemleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde yerine getirmek, sıralı amir silsilesini takip etmek,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yapılan yazışmaların gizliliğini korumak, 3. Kişilere bilgi vermemek,
 • Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Bilgisayar işletmeni, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların zamanında EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)’ye kaydının yapılarak birim amirine sevkinin sağlanması.
 • Kurum içi ve Kurum dışı (posta ve kargo) yoluyla gelen tüm yazışmaların zimmet karşılığı teslim alınması. Teslim alınan evrakları aciliyet durumuna göre tasnif edilmesi.
 • Gelen tüm evrakların EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)’ye aktarılarak kayıt altına alınması, birim amirine sevk edilmesi, takibinin yapılması, dosyalanması ve arşivlenmesi.
 • Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı (KEP) İşlem Yetkilisi olarak KEP’ten gelen evrakları kontrol edilmesi, EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)’ye aktarılarak kayıt altına alınması, birim amirine sevk edilmesi, takibinin yapılması, dosyalanması ve arşivlenmesi.
 • KEP sisteminin bakiyesinin kontrol edilmesi ve bakiyenin KEP İşlem Onay Yetkilisine bildirilmesi.
 • Fiziki eki olan evrakların ve ıslak imzalı evrakların sevk edilen birime zimmetle teslim edilmesi.
 • Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sekreterlik birim amir ve memurlarına gelen kişisel kargoların teslim alınması ve ilgiliye teslim edilmesi.
 • Yanlış gelen kargoların iade işleminin yapılması.
 • Rektörlük birimleri tarafından dış kurumlara yazılan ve otomatik numara alan yazıların belirtilen adrese posta yoluyla gönderilmesi.
 • Akademik ve İdari birimler arasında günlük planlanan sürelerde evrak akışının sağlanması.
 • Tebligat ve taahhütlü evraklar için posta pulu temini ve bu gönderilerin ivedilikle postaya verilmesi.
 • İl içi kurumlara yazılan yazıların ilgili kuruma zimmet karşılığı teslim edilmesi.
 • Gönderilen posta ve kargoların takibinin yapılması, iadesi yapılan yazışmaların ilgili birime bildirilmesi ve teslim edilmesi.
 • Üst Yönetim Kurulu kararlarının üyelere imzaya götürülmesi.
 • Genel Evrak Görevlisi görevlerinden dolayı Genel Sekreter Yardımcıları ve Genel Sekretere karşı sorumludur.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların zamanında EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)’ye kaydının yapılarak birim amirine sevkinin sağlanması.
 • Kurum içi ve Kurum dışı (posta ve kargo) yoluyla gelen tüm yazışmaların zimmet karşılığı teslim alınması. Teslim alınan evrakların aciliyet durumuna göre tasnif edilmesi.
 • Gelen tüm evrakların EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)’ye aktarılarak kayıt altına alınması, birim amirine sevk edilmesi, takibinin yapılması, dosyalanması ve arşivlenmesi.
 • Fiziki eki olan evrakların ve ıslak imzalı evrakların sevk edilen birime zimmetle teslim edilmesi.
 • Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sekreterlik birim amir ve memurlarına gelen kişisel kargoların teslim alınması ve ilgiliye teslim edilmesi.
 • Yanlış gelen kargoların iade işleminin yapılması.
 • Rektörlük birimleri tarafından dış kurumlara yazılan ve otomatik numara alan yazıların belirtilen adrese posta yoluyla gönderilmesi.
 • Akademik ve İdari birimler arasında günlük planlanan süreler dahilinde evrak akışının sağlanması.
 • Tebligat ve taahhütlü evraklar için posta pulu temini ve bu gönderilerin ivedilikle postaya verilmesi.
 • İl içi kurumlara yazılan yazıların ilgili kuruma zimmet karşılığı teslim edilmesi.
 • Gönderilen posta ve kargoların takibinin yapılması, iadesi yapılan yazışmaların ilgili birime bildirilmesi ve teslim edilmesi.
 • Üst Yönetim Kurulu kararlarının üyelere imzaya götürülmesi.
 • Tüm iş ve işlemleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde yerine getirmek, sıralı amir silsilesini takip etmek,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yapılan yazışmaların gizliliğini korumak, 3. kişilere bilgi vermemek,
 • Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Genel Evrak Görevlisi görevlerinden dolayı Genel Sekreter Yardımcıları ve Genel Sekretere karşı sorumludur.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların zamanında EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)’ye kaydının yapılarak birim amirine sevkinin sağlanması.
 • Kurum içi ve Kurum dışı (posta ve kargo) yoluyla gelen tüm yazışmaların zimmet karşılığı teslim alınması. Teslim alınan evrakların aciliyet durumuna göre tasnif edilmesi.
 • Gelen tüm evrakların EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)’ye aktarılarak kayıt altına alınması, birim amirine sevk edilmesi, takibinin yapılması, dosyalanması ve arşivlenmesi.
 • Fiziki eki olan evrakların ve ıslak imzalı evrakların sevk edilen birime zimmetle teslim edilmesi.
 • Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sekreterlik birim amir ve memurlarına gelen kişisel kargoların teslim alınması ve ilgiliye teslim edilmesi.
 • Yanlış gelen kargoların iade işleminin yapılması.
 • Rektörlük birimleri tarafından dış kurumlara yazılan ve otomatik numara alan yazıların belirtilen adrese posta yoluyla gönderilmesi.
 • Akademik ve İdari birimler arasında günlük planlanan süreler dahilinde evrak akışının sağlanması.
 • Tebligat ve taahhütlü evraklar için posta pulu temini ve bu gönderilerin ivedilikle postaya verilmesi.
 • İl içi kurumlara yazılan yazıların ilgili kuruma zimmet karşılığı teslim edilmesi.
 • Gönderilen posta ve kargoların takibinin yapılması, iadesi yapılan yazışmaların ilgili birime bildirilmesi ve teslim edilmesi.
 • Üst Yönetim Kurulu kararlarının üyelere imzaya götürülmesi.
 • Tüm iş ve işlemleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde yerine getirmek, sıralı amir silsilesini takip etmek,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yapılan yazışmaların gizliliğini korumak, 3. kişilere bilgi vermemek,
 • Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Genel Evrak Görevlisi görevlerinden dolayı Genel Sekreter Yardımcıları ve Genel Sekretere karşı sorumludur.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makamın telefon irtibatını sağlamak, randevu işlemlerini yürütmek.
 • Makama gelen misafirleri ağırlamak ve makamla görüştürmek.
 • Yazıları hazırlamak ve makama gelen resmi ve özel yazıları makama sunmak.
 • Makam ve sekreterlik odasının her an kullanılır durumda olmasını sağlamak.
 • Rektörün katılacağı yurt içi ve yurt dışı toplantılarını, gidiş dönüş rezervasyonlarını düzenlemek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin telefon görüşmelerini ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye ait dosyaları tutmak ve arşivlemek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek, davetiye, tebrik kart gibi taleplerini hazırlamak, zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin görevden ayrılma, göreve başlama, izin vb. yazışmalarını takip etmek ve yolculuk konaklama için rezervasyonlarını yapmak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin ihtiyaç duyduğu araç gereç ve diğer ikram edilecek malzemeyi önceden tespit etmek ve teminini sağlamak.
 • Makam odasına ilgisiz ve uygun olmayan kişilerin girişini engellemek.
 • Makam odasının temizlik ve havalandırma işlerini yaptırmak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin yerinde olmadığı zamanlarda odasının kilitli tutulmasını sağlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye gelen misafrlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin ziyaretçilerini ve telefonla arayanları günlük olarak deftere kaydetmek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin tebrik mesajlarını hazırlamak ve dağıtımını sağlamak.
 • Protokol ve telefon listelerini takip etmek ve güncel kalmasını sağlamak.
 • Kültürel faaliyet ve yazışma tarihlerini birimlere bildirip, afişlerin gerekli yerlere asılmasını sağlamak.
 • Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte açıklamak,
 • Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.
 • EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart dosya planına uygun olarak arşivlemek,.
 • Tüm iş ve işlemleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde yerine getirmek, sıralı amir silsilesini takip etmek,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yapılan yazışmaların gizliliğini korumak, 3. kişilere bilgi vermemek,
 • Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Makam Sekreteri görevlerinden dolayı Rektör, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarına karşı sorumludur.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makamın telefon irtibatını sağlamak, randevu işlemlerini yürütmek.
 • Makama gelen misafirleri ağırlamak ve makamla görüştürmek.
 • Yazıları hazırlamak ve makama gelen resmi ve özel yazıları makama sunmak.
 • Makam ve sekreterlik odasının her an kullanılır durumda olmasını sağlamak.
 • Rektörün katılacağı yurt içi ve yurt dışı toplantılarını, gidiş dönüş rezervasyonlarını düzenlemek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin telefon görüşmelerini ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye ait dosyaları tutmak ve arşivlemek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek, davetiye, tebrik kart gibi taleplerini hazırlamak, zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin görevden ayrılma, göreve başlama, izin vb. yazışmalarını takip etmek ve yolculuk konaklama için rezervasyonlarını yapmak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin ihtiyaç duyduğu araç gereç ve diğer ikram edilecek malzemeyi önceden tespit etmek ve teminini sağlamak.
 • Makam odasına ilgisiz ve uygun olmayan kişilerin girişini engellemek.
 • Makam odasının temizlik ve havalandırma işlerini yaptırmak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin yerinde olmadığı zamanlarda odasının kilitli tutulmasını sağlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye gelen misafrlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin ziyaretçilerini ve telefonla arayanları günlük olarak deftere kaydetmek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin tebrik mesajlarını hazırlamak ve dağıtımını sağlamak.
 • Protokol ve telefon listelerini takip etmek ve güncel kalmasını sağlamak.
 • Kültürel faaliyet ve yazışma tarihlerini birimlere bildirip, afişlerin gerekli yerlere asılmasını sağlamak.
 • Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte açıklamak,
 • Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.
 • EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart dosya planına uygun olarak arşivlemek,.
 • Tüm iş ve işlemleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde yerine getirmek, sıralı amir silsilesini takip etmek,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yapılan yazışmaların gizliliğini korumak, 3. kişilere bilgi vermemek,
 • Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Makam Sekreteri görevlerinden dolayı Rektör, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarına karşı sorumludur.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makamın telefon irtibatını sağlamak, randevu işlemlerini yürütmek.
 • Makama gelen misafirleri ağırlamak ve makamla görüştürmek.
 • Yazıları hazırlamak ve makama gelen resmi ve özel yazıları makama sunmak.
 • Makam ve sekreterlik odasının her an kullanılır durumda olmasını sağlamak.
 • Rektörün katılacağı yurt içi ve yurt dışı toplantılarını, gidiş dönüş rezervasyonlarını düzenlemek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin telefon görüşmelerini ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye ait dosyaları tutmak ve arşivlemek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek, davetiye, tebrik kart gibi taleplerini hazırlamak, zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin görevden ayrılma, göreve başlama, izin vb. yazışmalarını takip etmek ve yolculuk konaklama için rezervasyonlarını yapmak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin ihtiyaç duyduğu araç gereç ve diğer ikram edilecek malzemeyi önceden tespit etmek ve teminini sağlamak.
 • Makam odasına ilgisiz ve uygun olmayan kişilerin girişini engellemek.
 • Makam odasının temizlik ve havalandırma işlerini yaptırmak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin yerinde olmadığı zamanlarda odasının kilitli tutulmasını sağlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye gelen misafrlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin ziyaretçilerini ve telefonla arayanları günlük olarak deftere kaydetmek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin tebrik mesajlarını hazırlamak ve dağıtımını sağlamak.
 • Protokol ve telefon listelerini takip etmek ve güncel kalmasını sağlamak.
 • Kültürel faaliyet ve yazışma tarihlerini birimlere bildirip, afişlerin gerekli yerlere asılmasını sağlamak.
 • Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte açıklamak,
 • Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.
 • EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart dosya planına uygun olarak arşivlemek,.
 • Tüm iş ve işlemleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde yerine getirmek, sıralı amir silsilesini takip etmek,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yapılan yazışmaların gizliliğini korumak, 3. kişilere bilgi vermemek,
 • Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Makam Sekreteri görevlerinden dolayı Rektör, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarına karşı sorumludur.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makamın telefon irtibatını sağlamak, randevu işlemlerini yürütmek.
 • Makama gelen misafirleri ağırlamak ve makamla görüştürmek.
 • Yazıları hazırlamak ve makama gelen resmi ve özel yazıları makama sunmak.
 • Makam ve sekreterlik odasının her an kullanılır durumda olmasını sağlamak.
 • Rektör Yardımcısının katılacağı yurt içi ve yurt dışı toplantılarını, gidiş dönüş rezervasyonlarını düzenlemek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin telefon görüşmelerini ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye ait dosyaları tutmak ve arşivlemek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek, davetiye, tebrik kart gibi taleplerini hazırlamak, zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin görevden ayrılma, göreve başlama, izin vb. yazışmalarını takip etmek ve yolculuk konaklama için rezervasyonlarını yapmak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin ihtiyaç duyduğu araç gereç ve diğer ikram edilecek malzemeyi önceden tespit etmek ve teminini sağlamak.
 • Makam odasına ilgisiz ve uygun olmayan kişilerin girişini engellemek.
 • Makam odasının temizlik ve havalandırma işlerini yaptırmak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin yerinde olmadığı zamanlarda odasının kilitli tutulmasını sağlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye gelen misafrlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin ziyaretçilerini ve telefonla arayanları günlük olarak deftere kaydetmek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin tebrik mesajlarını hazırlamak ve dağıtımını sağlamak.
 • Protokol ve telefon listelerini takip etmek ve güncel kalmasını sağlamak.
 • Kültürel faaliyet ve yazışma tarihlerini birimlere bildirip, afişlerin gerekli yerlere asılmasını sağlamak.
 • Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte açıklamak,
 • Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.
 • EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart dosya planına uygun olarak arşivlemek,.
 • Tüm iş ve işlemleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde yerine getirmek, sıralı amir silsilesini takip etmek,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yapılan yazışmaların gizliliğini korumak, 3. kişilere bilgi vermemek,
 • Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Rektör Yardımcısı Sekreteri görevlerinden dolayı Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarına karşı sorumludur.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makamın telefon irtibatını sağlamak, randevu işlemlerini yürütmek.
 • Makama gelen misafirleri ağırlamak ve makamla görüştürmek.
 • Yazıları hazırlamak ve makama gelen resmi ve özel yazıları makama sunmak.
 • Makam ve sekreterlik odasının her an kullanılır durumda olmasını sağlamak.
 • Rektör Yardımcısının katılacağı yurt içi ve yurt dışı toplantılarını, gidiş dönüş rezervasyonlarını düzenlemek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin telefon görüşmelerini ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye ait dosyaları tutmak ve arşivlemek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek, davetiye, tebrik kart gibi taleplerini hazırlamak, zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin görevden ayrılma, göreve başlama, izin vb. yazışmalarını takip etmek ve yolculuk konaklama için rezervasyonlarını yapmak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin ihtiyaç duyduğu araç gereç ve diğer ikram edilecek malzemeyi önceden tespit etmek ve teminini sağlamak.
 • Makam odasına ilgisiz ve uygun olmayan kişilerin girişini engellemek.
 • Makam odasının temizlik ve havalandırma işlerini yaptırmak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin yerinde olmadığı zamanlarda odasının kilitli tutulmasını sağlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye gelen misafrlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin ziyaretçilerini ve telefonla arayanları günlük olarak deftere kaydetmek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin tebrik mesajlarını hazırlamak ve dağıtımını sağlamak.
 • Protokol ve telefon listelerini takip etmek ve güncel kalmasını sağlamak.
 • Kültürel faaliyet ve yazışma tarihlerini birimlere bildirip, afişlerin gerekli yerlere asılmasını sağlamak.
 • Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte açıklamak,
 • Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.
 • EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart dosya planına uygun olarak arşivlemek,.
 • Tüm iş ve işlemleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde yerine getirmek, sıralı amir silsilesini takip etmek,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yapılan yazışmaların gizliliğini korumak, 3. kişilere bilgi vermemek,
 • Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Rektör Yardımcısı Sekreteri görevlerinden dolayı Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarına karşı sorumludur.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makamın telefon irtibatını sağlamak, randevu işlemlerini yürütmek.
 • Makama gelen misafirleri ağırlamak ve makamla görüştürmek.
 • Yazıları hazırlamak ve makama gelen resmi ve özel yazıları makama sunmak.
 • Makam ve sekreterlik odasının her an kullanılır durumda olmasını sağlamak.
 • Rektör Yardımcısının katılacağı yurt içi ve yurt dışı toplantılarını, gidiş dönüş rezervasyonlarını düzenlemek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin telefon görüşmelerini ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye ait dosyaları tutmak ve arşivlemek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek, davetiye, tebrik kart gibi taleplerini hazırlamak, zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin görevden ayrılma, göreve başlama, izin vb. yazışmalarını takip etmek ve yolculuk konaklama için rezervasyonlarını yapmak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin ihtiyaç duyduğu araç gereç ve diğer ikram edilecek malzemeyi önceden tespit etmek ve teminini sağlamak.
 • Makam odasına ilgisiz ve uygun olmayan kişilerin girişini engellemek.
 • Makam odasının temizlik ve havalandırma işlerini yaptırmak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin yerinde olmadığı zamanlarda odasının kilitli tutulmasını sağlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye gelen misafrlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin ziyaretçilerini ve telefonla arayanları günlük olarak deftere kaydetmek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin tebrik mesajlarını hazırlamak ve dağıtımını sağlamak.
 • Protokol ve telefon listelerini takip etmek ve güncel kalmasını sağlamak.
 • Kültürel faaliyet ve yazışma tarihlerini birimlere bildirip, afişlerin gerekli yerlere asılmasını sağlamak.
 • Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte açıklamak,
 • Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.
 • EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart dosya planına uygun olarak arşivlemek,.
 • Tüm iş ve işlemleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde yerine getirmek, sıralı amir silsilesini takip etmek,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yapılan yazışmaların gizliliğini korumak, 3. kişilere bilgi vermemek,
 • Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Rektör Yardımcısı Sekreteri görevlerinden dolayı Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarına karşı sorumludur.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Makamın telefon irtibatını sağlamak, randevu işlemlerini yürütmek.
 • Makama gelen misafirleri ağırlamak ve makamla görüştürmek.
 • Yazıları hazırlamak ve makama gelen resmi ve özel yazıları makama sunmak.
 • Makam ve sekreterlik odasının her an kullanılır durumda olmasını sağlamak.
 • Genel Sekreter Yardımcısı katılacağı yurt içi ve yurt dışı toplantılarını, gidiş dönüş rezervasyonlarını düzenlemek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin telefon görüşmelerini ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye ait dosyaları tutmak ve arşivlemek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek, davetiye, tebrik kart gibi taleplerini hazırlamak, zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin görevden ayrılma, göreve başlama, izin vb. yazışmalarını takip etmek ve yolculuk konaklama için rezervasyonlarını yapmak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin ihtiyaç duyduğu araç gereç ve diğer ikram edilecek malzemeyi önceden tespit etmek ve teminini sağlamak.
 • Makam odasına ilgisiz ve uygun olmayan kişilerin girişini engellemek.
 • Makam odasının temizlik ve havalandırma işlerini yaptırmak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin yerinde olmadığı zamanlarda odasının kilitli tutulmasını sağlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticiye gelen misafrlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin ziyaretçilerini ve telefonla arayanları günlük olarak deftere kaydetmek.
 • Bağlı bulunduğu yöneticinin tebrik mesajlarını hazırlamak ve dağıtımını sağlamak.
 • Protokol ve telefon listelerini takip etmek ve güncel kalmasını sağlamak.
 • Kültürel faaliyet ve yazışma tarihlerini birimlere bildirip, afişlerin gerekli yerlere asılmasını sağlamak.
 • Yapılan iş ve işlemlerde yöneticisini bilgilendirmek ve yapılmayanlar hakkında gerekçeleriyle birlikte açıklamak,
 • Birimine ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek, bağlı bulunduğu yöneticinin onayı olmadan kişilere bilgi ve belge vermemek.
 • EBYS sisteminde görev alanıyla ilgili yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • Evrakları yükseköğretim üst kuruluşları ve yükseköğretim kurumları saklama süreli standart dosya planına uygun olarak arşivlemek,.
 • Tüm iş ve işlemleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde yerine getirmek, sıralı amir silsilesini takip etmek,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yapılan yazışmaların gizliliğini korumak, 3. kişilere bilgi vermemek,
 • Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Genel Sekreter Yardımcısı Sekreteri görevlerinden dolayı Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarına karşı sorumludur.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Rektörlük bünyesindeki birimlerin tüm faaliyetlerin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla temizlik hizmetlerini yürütmek.
 • Büro, bina ve çevresinin periyodik temizlik işlerini ilgili çalışma talimatına uygun olarak yapmak.
 • Çay, kahve diğer içecekleri hazırlayıp dağıtımını yapmak.
 • Hizmetin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak bakımından diğer personele yardımcı olmak.
 • Diğer personel izinli olduğunda sorumluluk sahalarını temizliğinden sorumlu olmak.
 • Sorumlu olunan alanların temizlik ve düzen ihtiyacını sürekli kontrol ederek, toplantı salonu, koridor gibi alanların havalandırılmasını sağlamak.
 • Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Temizlik Görevlisi görevlerinden dolayı Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarına karşı sorumludur.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Rektörlük bünyesindeki birimlerin tüm faaliyetlerin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla temizlik hizmetlerini yürütmek.
 • Büro, bina ve çevresinin periyodik temizlik işlerini ilgili çalışma talimatına uygun olarak yapmak.
 • Çay, kahve diğer içecekleri hazırlayıp dağıtımını yapmak.
 • Hizmetin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak bakımından diğer personele yardımcı olmak.
 • Diğer personel izinli olduğunda sorumluluk sahalarını temizliğinden sorumlu olmak.
 • Sorumlu olunan alanların temizlik ve düzen ihtiyacını sürekli kontrol ederek, toplantı salonu, koridor gibi alanların havalandırılmasını sağlamak.
 • Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Temizlik Görevlisi görevlerinden dolayı Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarına karşı sorumludur.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Rektörlük bünyesindeki birimlerin tüm faaliyetlerin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla temizlik hizmetlerini yürütmek.
 • Büro, bina ve çevresinin periyodik temizlik işlerini ilgili çalışma talimatına uygun olarak yapmak.
 • Çay, kahve diğer içecekleri hazırlayıp dağıtımını yapmak.
 • Hizmetin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak bakımından diğer personele yardımcı olmak.
 • Diğer personel izinli olduğunda sorumluluk sahalarını temizliğinden sorumlu olmak.
 • Sorumlu olunan alanların temizlik ve düzen ihtiyacını sürekli kontrol ederek, toplantı salonu, koridor gibi alanların havalandırılmasını sağlamak.
 • Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Temizlik Görevlisi görevlerinden dolayı Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarına karşı sorumludur.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Hizmet alanına giren işler için gerekli malzeme ihtiyacını belirleyip teminini sağlamak
 • Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak
 • Meslek alanına giren konularda teknolojik gelişmeleri takip etmek,
 • Amirlerinin mevzuata uygun olarak verdiği ve görev alanına giren diğer işleri uygulamak
 • Hizmetin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak bakımından diğer personele yardımcı olmak.
 • Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Mobilyacı görevlerinden dolayı Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarına karşı sorumludur.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel

 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Bahçe planlanmasına göre dikim, budama biçme ve bakım işlerini yapar
 • Bahçe bitkilerini korumak, bakımını yapmak ve hastalıklara karşı gerekli önlemleri alır
 • Bahçenin temizliğini yapar
 • Bahçe için ihtiyaç duyulan bitki ve malzemenin teminini sağlar
 • Tüm faaliyetlerinde iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev yapar
 • Hizmetin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak bakımından diğer personele yardımcı olmak.
 • Amirlerin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
 • Bahçıvan görevlerinden dolayı Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarına karşı sorumludur.

Yokluğunda Vekalet Edecek Personel: Görevlendirilecek Personel