Yozgat Bozok Üniversitesi

6698 SAYILI KVKK AYDINLATMA METNİ

Yozgat Bozok Üniversitesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Üniversite olarak, Üniversite ile ilişkili tüm şahıslara (personel, öğrenci, öğrenci adayı, ziyaretçi vb.) ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1.Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz;  

Üniversite tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması,

Kaynakları politikalarına uygun şekilde, operasyonlarının yürütülmesi, özlük işlemlerinin takibi, 

Üniversite tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile (yetkili veya çalışanlar) yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci ve mali işlerin yürütülmesi,

 

2.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Üniversitemiz nezdindeki eğitim faaliyetlerini sürdürmek, Üniversite tesis ve binalarının iç ve dış lokasyonlarında fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi amaçlarıyla; üniversite içi sistemlere ve birimlere, Yüksek Öğretim Kurumu, SGK, Maliye Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi otoriteler, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. Ayrıca Üniversite bünyesindeki birimlerde veya üniversite dışındaki kuruluşlarda Staj/uygulama eğitimi faaliyetleri kapsamında öğrencilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla iş birliği yapılan işletmeler ile paylaşılabilmektedir.

 

3.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Üniversitemize iletmeniz durumunda Üniversitemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Üniversitemize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, Kanun gereğince, yazılı olarak Üniversitemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Üniversitemiz Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır: Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Yozgat Bozok Üniversitesi internet sitesinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu” doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66100 Yozgat adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu bozokuniversitesi@hs01.kep.tr adresine elektronik imzalı olarak iletebilir.

-Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu