Yozgat Bozok Üniversitesi

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Döner Sermaye İşletmesinin Faaliyet Alanları:

07 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bozok Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen; 

" (1)  İşletmenin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler şunlardır:

             a) Yükseköğretim Kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlar  ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilecek, bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, seminer, konferans sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,

             b) Laboratuar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet – edavat, tesisat ve benzerlerinin üretim, bakım ve onarımını yapmak,

             c) Birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlanması ve satılması için satış ve teşhir yerleri açmak,

             ç) Sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli malların her türlü standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak,

             d) Klinik, poliklinik ve laboratuarda yapılacak muayene, tetkik, tahlil, tedavi, üretim ve bakımla ilgili faaliyetlerde bulunmak,

             e) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak,

             f) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz ve ölçümler yapmak,

             g) Açılmış olan her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız sabit ve geçici kuruluşları işletmek,

             ğ) Her türlü yayın ve basım işlerini yapmak."